kia_kia_logo_edited

Общи условия на активацията "KIA Rio"

РАЗДЕЛ 1. ПРАВИЛА НА "KIA Rio чете мисли"

1.1. Настоящите правила определят начина на провеждане на "KIA Rio чете мисли" и уреждат взаимоотношенията на организатора на "KIA Rio чете мисли" с физическите лица, участващи в активацията.

1.2. "KIA Rio чете мисли" предоставя възможност за получаването на награда - уикенд в компанията на KIA Rio (временно ползване на новото KIA Rio в рамките на два почивни дни с пълен резервоар на територията на република България). Механизмът на спечелването е описан в Раздел 5 от настоящите правила.

1.3. Сайтът може да се ползва от потребител, приел настоящите Общи условия. Всяко отваряне на страница на сайта има значение на изявление за приемане на настоящите Общи условия и поемане на задължение за спазването им.

1.4. Общите условия се изменят и допълват едностранно от „СПОТС МЕДИА" ООД.

1.5. Действието на измененията и допълненията са в сила от момента на обявяването им на сайта. Същите обвързват потребителите с първоначалното им приемане.

1.6. „СПОТС МЕДИА" ООД е регистрирана за работа с лични данни, No 420770 на „СПОТС МЕДИА" ООД.

1.7. Всеки потребител, който участва в активацията трябва да е приел настоящите общи условия и дава изричното си съгласие неговите данни да бъдат използване за целите на ремаркетинг.

РАЗДЕЛ 2. ВЪЗЛОЖИТЕЛ И ОРГАНИЗАТОР

2.1. Възложител на "KIA Rio чете мисли" е “КИА МОТОРС БЪЛГАРИЯ” АД, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 130917582, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Цариградско шосе” № 144, (по-долу за краткост “Възложителят”), представлявано от Храбрин Иванчев в качеството му на Изпълнителен директор. Организатор на "KIA Rio чете мисли" е “СПОТС МЕДИА” ООД, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 200811344, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул."Йоан Екзарх" № 5А, (по-долу за краткост “Организаторът”), представлявано от Павел Стефанов Чолаков в качеството му на Управител.

2.2. Възложителят възлага на Организатора провеждането на "KIA Rio чете мисли". Организаторът извършва възложените дейности самостоятелно, или чрез възлагането на трети лица. Организаторът осигурява техническите и комуникационните средства за провеждане на "KIA Rio чете мисли" и осигурява предметните награди за участниците, спечелили от "KIA Rio чете мисли".

2.3. Всички части от съдържанието на страницата на активацията, в това число, но не само дизайн, бази данни, текст, рисунки, графики, информация, както и правата върху тях, са изключително притежание на Възложителя и представляват обект на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права и са защитени от същия. Що се отнася до компютърни програми (софтуер), скриптове, както и правата върху тях, то те са изключително притежание на Организатора и представляват обект на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права и са защитени от същия.

2.4. Потребителите могат да ползват ресурсите на сайта, само в рамките на закона и Общите условия.

РАЗДЕЛ 3. СРОК И ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА"KIA Rio чете мисли".

3.1. "KIA Rio чете мисли" се организира и провежда на територията на Република България.

3.2. "KIA Rio чете мисли" се провежда в периода от 09.03.17 г. до 09.04.17 г. включително. В рамките на този период, участниците могат да участват за спечелването на уикенд в компанията на KIA Rio.

3.3. Активацията ще протече в описания по-долу начин:

Активно участие за спечелването на награда според механиката описана в Раздел 5 на следния адрес: rio.kia.bg в рамките на периода от 09.03.17 г. до 09.04.17 г. включително.

3.4. Организаторът прави провеждането на "KIA Rio чете мисли" достояние на широката общественост чрез интернет-страницата на активацията "KIA Rio чете мисли" на адрес rio.kia.bg.

РАЗДЕЛ 4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В "KIA Rio чете мисли"

4.1. В "KIA Rio чете мисли" не могат да участват лица, работещи на трудов или граждански договор за Възложителя и за Организатора, както и членове на семействата на тези лица (родители, братя, сестри, съпрузи и деца).

4.2. Участник в "KIA Rio чете мисли" е всяко физическо лице, което в периода от 09.03.17 г. до 09.04.17 г. се е регистрирало за участие на rio.kia.bg и е приело Общите условия съгласно изискванията в т. 5 от Правилата.

4.3. Участник в "KIA Rio чете мисли" е всяко физическо лице, което е над 18 години.

РАЗДЕЛ 5. АКТИВАЦИЯ "KIA Rio чете мисли"

5.1. В периода на провеждане на "KIA Rio чете мисли" (наричана по-долу „Активацията“) потребителите могат да участват на адрес rio.kia.bg.

5.2. Организаторът осигурява интернет-страница на Активацията, която е обособено място в глобалната интернет мрежа, определено чрез своя унифициран адрес rio.kia.bg по HTTP-протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси, което е определено от Организатора за провеждане на Активацията, а именно: интернет-страницата на KIA Motors Bulgaria във Facebook на адрес https://www.facebook.com/kiamotorsbulgaria/

5.3. В Активацията може да участва всяко физическо лице, което е изпълнило условията на Организатора, описани на интернет-страница с URL: rio.kia.bg и/или предостави своето име и имейл адрес чрез съгласие за връзка с Facebook профила си (Facebook connect).

5.4. Участието в Активацията не е обвързано с покупка на продукти, предлагани от Възложителя.

5.5. Всяко лице има право да участва в Активацията като предостави публичните данни от своя Facebook профил.

5.6. Участието в Активацията се осъществява чрез софтуерната разработка: rio.kia.bg (наричана по-долу „Лендинг страницата“). С регистрацията си за участие в Активацията чрез Facebook connect потребителите автоматично се съгласяват с условията на използване на Лендинг страницата.

5.7. Активацията не е спонсорирана, одобрена, администрирана или обвързана по друг подобен начин с Facebook. Участниците в Активацията са уведомени за факта, че инцидентно изискваната от тях информация в хода на участие в Активацията се предоставя на Организатора, а не на Facebook.

5.8. С регистрацията си на интернет-страницата rio.kia.bg и с приемането на настоящите правила участниците се съгласяват и декларират, че нямат и няма да отправят никакви искания и претенции към Facebook във връзка с участието си в и/или достъпа си до Активацията, "KIA Rio чете мисли" и интернет-страницата rio.kia.bg и, че ще отправят всички свои искания и претенции, както и въпроси, коментари и оплаквания в тази връзка, само и единствено към Организатора.

5.9. За да участва в Активацията, лицето по т. 5.3 следва да:

a/ доброволно да предостави публичната информация от Facebook профила си, за да достъпи Активацията.

б/ Участието не е обвързано със споделяне на резултат.

5.9.1 Наградата в "KIA Rio чете мисли" се раздава на състезателен и случаен принцип. На дата 10.04.2017 г. се обявява един победител, които ще спечели уикенд в компанията на KIA Rio.

5.9.2. Всеки участник в "KIA Rio чете мисли" влиза веднъж в базата данни и има равен шанс с всички други за спечелването на наградата.

5.9.3 Един участник ще бъдат изтеглен като победител за 1 (един) брой награда - уикенд в компанията на KIA Rio.

5.9.4 Победителят ще бъде обявен в срок от 7 работни дни от краят на Активацията на ФБ страницата на KIA Motors Bulgaria и на интернет-страницата rio.kia.bg и/или нотифициран с Facebook нотификация на профила, с който е приел да участва в активацията.

Победителят ще бъде подканен чрез лично съобщение и/или е-мейл да даде своите координати за връзка. Възложителят ще се свърже с Победителя в срок от 10 работни дни след предоставената информация за контакт на посочените координати. В случай, че победителят не отговори с контактна информация в рамките на 14 календарни дни от полученото съобщение с уведомлението, то това означава, че автоматично се отказва от наградата и претенциите си към нея. Организаторът запазва правото си да изтегли нов победител.

5.9.5 Наградата ще бъде предоставена на победителя в рамките на срок от 1 месец от момента, в който Организатора се свърже с победителя.

5.10. Участниците нямат право да извършват действия или да използват програми, или да правят опити за това, за да заобиколят/нарушат правилата на Активацията за регистрация, което изкуствено увеличава шансовете за спечелване на награда, извън описаното в механизма на Активацията, като например да използват несъществуващи/фалшиви Facebook профили, включително свои и на техни приятели, неоторизирани скриптове, програми за систематично или автоматично управление на игри или отделни функции от такива програми, частично или напълно автоматизирана програма, която дава предимство на участника пред останалите участници, и др.

5.11. Всеки Участник, който нарушава разпоредбите, описани в Общите условия, ще бъде автоматично дисквалифициран от участие в Активацията, включително губи правото си да получи спечелена награда от Активацията, ако е бил определен за печеливш. Достъпът на такъв участник до интернет-страницата rio.kia.bg може да бъде прекратен по преценка на Организатора.

5.12. Участниците се съгласяват и задължават да следват разпорежданията и инструкциите на Организатора и на лицата, определени да извършват интернет-поддръжка, администрация и модерация на интернет-страницата rio.kia.bg.

5.13. Участниците, спечелили награди от Активацията, се обявяват на Лендинг страницата на Активацията на адрес rio.kia.bg с името, фамилията им и с профилната им снимка, която използват за Fаcebook, както и на Facebook страницата на KIA Motors Bulgaria.

5.14. Интернет-страницата rio.kia.bg е регистрирана и се администрира по българското законодателство.

РАЗДЕЛ 6. Получаване на наградите

6.1. Избраният да получи наградата участник получава наградата си в представителството на КИА МОТОРС БЪЛГАРИЯ, на адрес гр. София, бул. „Цариградско шосе” № 144, в срок от 30 (тридесет) дни от първия контакт между Възложителя и победителя.

6.2. Избраният да получи наградата участник ще бъде известен от представител на Възложителя в рамките на 14 дни след подаване на данни за връзка с него на Facebook страницата на KIA Motors Bulgaria чрез лично съобщение на страницата.

6.3. В случай, че участникът не бъде открит от представител на Възложителя на предоставените от него координати до 14 календарни дни след подаването им се счита се, че участникът доброволно се отказва от правото си да получи наградата.

6.4. При получаването той е длъжен да представи документ за самоличност и валидна шофьорска книжка. В случай, че няма шофьорска книжка е длъжен да се яви с придружител, който притежава такава и който ще се ангажира с условията по предаването и използването на автомобила.

6.5. Наградата от "KIA Rio чете мисли" не може да бъде заменяна от Организатора за паричната ѝ равностойност.

6.6. Организаторът не носи отговорност за дефекти в или за забавяне при предоставянето и/или получаването на наградата по вина на съответния външен партньор. В такива случаи участникът е длъжен да поиска от Организатора информация за съответния външен партньор на Организатора и да се обърне директно към него.

РАЗДЕЛ 7. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА УЧАСТИЕ

7.1. Всеки участник има право по всяко време да прекрати участието си в "KIA Rio чете мисли", без да посочва причини за това, като изпрати Лично съобщение на страницата https://www.facebook.com/kiamotorsbulgaria/ със съдържание „Не желая да участвам в "KIA Rio чете мисли".

7.2. Организаторът си запазва правото по всяко време да прекрати провеждането на "KIA Rio чете мисли" поради изключителни обстоятелства, като информира своевременно за това участниците чрез интернет-страницата rio.kia.bg и или по друг подходящ начин чрез средствата за масова комуникация. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация за извършени действия за участие в "KIA Rio чете мисли".

7.3. Организаторът си запазва правото да допълва или променя настоящите Правила, като промените влизат в сила след публикуването им на Интернет-страницата rio.kia.bg.

РАЗДЕЛ 8. ЛИЧНИ ДАННИ

8.1. Организаторът е регистриран като администратор на лични данни с идентификационен No 420770 в електронния Регистър на администраторите на лични данни, воден от Комисията за защита на личните данни.

8.2. Като се включва в "KIA Rio чете мисли", всеки потребител приема личните му данни да бъдат включени в базата данни на Организатора.

8.3. Участието на потребителите в "KIA Rio чете мисли" е изцяло доброволно. В случай, че даден участник не желае Организаторът да има достъп до личните му данни, това лице не следва да се регистрира за участие в "KIA Rio чете мисли".

8.4. Организаторът обработва личните данни на участниците за целите на:

  • администриране на провеждането на "KIA Rio чете мисли" и комуникация с участниците;

  • последващата идентификация и предоставянето на награди на спечелилите участници и осигуряване спазването на правилата;

  • провеждане на кампании по проучване на потребителската удовлетвореност или други маркетингови кампании, свързани с търговските марки на Организатора (директен маркетинг); и

  • изготвяне на обзорни статистически и маркетингови доклади за потребителите на продуктите на Организатора.

8.5. С регистрацията си за участие в "KIA Rio чете мисли" потребителите се съгласяват да получават електронни съобщения на e-mail адреса си, във връзка с провеждането на кампании по проучване на потребителската удовлетвореност и пазара или други маркетингови кампании, свързани с търговските марки на Организатора. Всеки участник може по всяко време да откаже по-нататъшното получаване на електронни съобщения от Организатора по тази точка по реда на т. 7.1. Отказът на участника по никакъв начин не оказва влияние на участието на същия в "KIA Rio чете мисли".

8.6. Организаторът може да обработва горепосочените лични данни на участниците в "KIA Rio чете мисли" самостоятелно или чрез възлагане на трето лице, което ще се задължи да спазва съответните стандарти на защита на личните данни. Личните данни на участниците могат да се предоставят на партньорите на Организатора в провеждането на "KIA Rio чете мисли":

  • куриерската служба, избрана от Организатора за доставянето на наградите;

  • дружествата, избрани от Организатора да извършват интернет-поддръжка и администрация на интернет-страницата rio.kia.bg.

8.7. Участниците имат право на достъп по всяко време до събираните и обработвани техни лични данни, както и правото да искат тяхната промяна, изтриване или коригиране в съответствие с чл. 26 и следващите от Закона за защита на личните данни.

РАЗДЕЛ 9. ОТГОВОРНОСТ

9.1. Организаторът не носи отговорност за вреди, причинени на участниците при или във връзка с провеждането на "KIA Rio чете мисли" като цяло, или за грешки и/или недостатъци при провеждане на "KIA Rio чете мисли" като цяло, поради извънредни обстоятелства или неизправности в интернет-страницата rio.kia.bg или в обслужващата информационно-съобщителна и телекомуникационна инфраструктура.

9.2. Организаторът не носи отговорност за неизпълнение на условията и задълженията си по настоящите правила или за грешки при провеждане на "KIA Rio чете мисли" като цяло, поради форсмажорни обстоятелства и неизправности в обслужващата техника, които се дължат на действия или бездействия на трети лица, или не са възникнали по вина на Организатора.

9.3. Организаторът не носи отговорност спрямо избран за победител участник, предоставил невалиден телефон за контакт или несъществуващ, непълен или неточен адрес за доставка на награда.

РАЗДЕЛ 10. Общи разпоредби

10.1. Настоящите правила са достъпни на интернет-страницата rio.kia.bg за периода на провеждане на "KIA Rio чете мисли".

10.2. Настоящите правила съставляват пълните правила, уреждащи провеждането на "KIA Rio чете мисли" и участието на потребителите в него. За всички въпроси, неуредени изрично в тях, ще се прилагат правилата на действащото българско законодателство.

10.3. Организаторът запазва право при констатиране на нарушения в процеса участие да дисквалифицира съответния участник.

10.4. Всички спорове между Организатора и участниците/потребителите, възникнали във връзка с "KIA Rio чете мисли" като цяло, ще се решават в дух на добра воля чрез преговори между тях, а в случай че това се окаже невъзможно, ще бъдат отнасяни за разрешаване пред компетентния български съд.

10.5. Настоящите правила влизат в сила на 09.03.17 г. и важат за целия период на провеждане на "KIA Rio чете мисли" като цяло, както и до окончателното уреждане на всички отношения, свързани с тях. Организаторът си запазва правото да допълва или променя настоящите правила, като промените влизат в сила след публикуването им на интернет-страницата rio.kia.bg. Участниците следва сами да проверяват за промени в правилата, като Организаторът не е длъжен да ги информира по друг начин за подобни промени.

KIA Rio ще надникне за момент в твоя профил, за да прочете мислите ти...

Това означава, че ще разгледа внимателно профилните ти снимки.

Времето, предвидено за запис на участници в промоцията "KIA Rio чете мисли", изтече в 23:59 часа на 09.04.2017 г.

Очаквай скоро да обявим и името на късметлията, който ще спечели новото KIA Rio за цял уикенд!

Играта приключи.